Startpagina | Nieuws | Hypotheek on line berekenen | Contact | Disclaimer | Belangrijke links | Bronnen | Sitemap

Nationale Hypotheek Garantie

NIEUWE REGELS NHG

De regering heeft de regels voor de nieuwe, verhoogde Nationale Hypotheek Garantie aangescherpt. Hierdoor kunnen bestaande hypotheken niet meer makkelijk worden overgesloten om op die manier onder de nieuwe NHG-grens van 350.000 euro te vallen.

Vooral door banken en tussenpersonen werden veel marketingmiddelen ingezet om zo de huiseigenaren hun hypotheek over te laten sluiten. Door ze onder de tijdelijk verhoogde NHG-norm te laten vallen, konden zowel de bank als de huiseigenaar van de nieuwe norm profiteren. De huiseigenaar kreeg zo namelijk een lagere hypotheekrente terwijl de bemiddelaars en hypotheekverstrekkers een afsluitprovisie ontvingen.

Woningverbetering
Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft onlangs een stokje gestoken voor deze lucratieve constructie. Met het WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) heeft hij afgesproken dat het nog wel mogelijk moet zijn om hypotheken over te sluiten zodat ze onder de NHG-norm vallen, maar dat daarvoor alleen het tot voor kort gebruikelijke maximum van 265.000 euro mag worden gebruikt. Bovendien moet er ook altijd sprake zijn van woningverbetering.

Tijdelijke stimuleringsmaatregel
De nieuwe maatregel was nodig omdat de verhoging van de NHG tot 350.000 euro een tijdelijke oplossing is (tot 1 januari 2011) en ook alleen is bedoeld om aankoop van woningen te stimuleren.

Bron: Hypotheek Index

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie ?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een instantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Op dat fonds kan elke hypotheekverstrekker een beroep doen als een huiseigenaar die NHG heeft niet (meer) aan zijn/haar hypotheekverplichtingen voldoet. In die situatie neemt het fonds (het restant van) de hypotheekschuld over en krijgt de bank keurig de woninglening terugbetaald. Met andere woorden: de geldverstrekker beschikt zo over een risicoloze bron van rente-inkomsten. Geen wonder dat elke financiële organisatie u gráág aan een hypotheek helpt als die lening onder NHG valt. Sterker nog: u krijgt dan korting op de hypotheekrente: minstens 0,2 procent, maximaal 0,6 procent. Waarom? Omdat in elk hypotheekrentepercentage een risicopremie verborgen zit. En waar geen risico is, kan die premie dus vervallen. Niet iedereen komt voor NHG in aanmerking. Het hangt af van uw inkomen, de rente en de prijs van het huis dat u begeert. Om met dat laatste te beginnen: inclusief bijkomende kosten mag die woning niet duurder zijn dan € 265.000. Koopt u een bestaand huis k.k. (kosten koper), dan rekent NHG met 12 procent bijkomende kosten; bij nieuwbouw v.o.n. (vrij op naam) met 8 procent. Dat verschil zit 'm vooral in de 6 procent overdrachtsbelasting, die u moet betalen als u voor een bestaande woning kiest. Om die grens van € 265.000 niet te overschrijIen, mag u voor zo'n huis dus hooguit 100:112 x € 265.000 = € 236.607,14 neertellen; bij nieuwbouw 100:108 x € 265.000 = € 245.370,36. Voor de goede orde: de kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud en/of renovatie dan wel verbouwing kunnen via NHG worden meegefinancierd. Maar het totaal van de lening mag die norm van € 265.000 niet overschrijden.

Voordelen Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie is per 1 januari 2008 een fractie duurder geworden. Toch biedt die garantie nog steeds grote financiële voordelen. Wie ervoor in aanmerking komt, krijgt hoe dan ook een verantwoorde woninglening tegen een lagere rente. En u hoeft uw huis niet uit als u - buiten uw schuld - in financiële moeilijkheden zou raken.

Het renteafhankelijke inkomenscriterium

Het inkomensverhaal is ingewikkelder. Uw woonlasten mogen een bepaald percentage van uw inkomen niet te boven gaan, waarbij overigens een eventueel tweede inkomen volledig meetelt. Met dien verstande dat beide salarissen apart van elkaar worden bekeken. Verder is die inkomensnorm renteafhankelijk. Dat betekent dat de toegestane woonlast oploopt naarmate de rente stijgt. En bij een lage rente mag u dus minder 'verwonen'.

Nationale Hypotheek Garantie in de praktijk

Hoe werkt die garantie als u onverhoopt met financiële sores te maken krijgt? Dan betaalt NHG uw (resterende) hypotheekschuld aan de geldverstrekker terug. Maar u houdt natuurlijk wél een schuld aan NHG. Tenzij uw financiële ellende niet voortvloeit uit verwijtbaar gedrag. Als dat zo is, scheldt NHG u die schuld kwijt. Dus wie bijvoorbeeld door echtscheiding, het overlijden van de partner, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zijn/haar hypotheek niet langer kan betalen, ziet de schuld aan NGH weggeboekt. Mooi, maar ondertussen zou u wel zonder huis kunnen zitten. Via de 'Woonlastenfaciliteit' biedt NHG u de mogelijkheid voorlopig in uw huis te blijven wonen, óók als de hypotheek te duur is geworden. Aangenomen dat u al van NHG profiteerde, kunt u dan bij uw financiële instelling een aanvullende lening met garantie aanvragen. Met dat geld kan gedurende maximaal twee jaar een deel van de rentelasten worden betaald. Eigenlijk gaat het hier dus om een soort overbruggingskrediet, overigens ook uitsluitend beschikbaar als u buiten uw schuld in moeilijkheden bent geraakt.

Aanvragen en kosten

Nationale Hypotheek Garantie vraagt u aan via de financier, uw hypotheekadviseur of uw makelaar. Zij beoordelen of u voor NHG in aanmerking komt. Als dat zo is, hoeven ze dat slechts bij NHG te melden. In de hypotheekakte komt dan te staan dat de woninglening onder garantie is verstrekt. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u in beroep bij NHG. De (mee te financieren en fiscaal aftrekbare!) kosten van de garantie bedragen nu 0,45 procent van het te lenen bedrag. Een minimale prijsstijging ten opzichte van het eerder gehanteerde tarief van 0,40 procent, die voortvloeit uit het in 2007 toegenomen aantal gedwongen verkopen, waarbij NHG verlies leed.

Meer informatie

U vindt meer informatie en actuele cijfers over de inkomensnormen op www.nhg.nl. U kunt ook bellen met: 0900 112 23 93.

Advertenties

  Nomada Trading Enterprises BV - KvK nr 24367739